Egzekucja alimentów od rodzica przebywającego za granicą

Z danych szacunkowych wynika, że w 2020 r. alimenty należały do jednych z najcześciej egzekwowanych zobowiązań. Większego problemu nie nastręcza zazwyczaj uzyskanie stosownego orzeczenia sądowego, a problem pojawia się dopiero na etapie złożenia do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i niskiej skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co zrobić jednak w sytuacji, gdy  dłużnik alimentacyjny mieszka na stałe bądź pracuje  za granicą? Jak wyegzekwować alimenty od osoby, która nie posiada żadnego majątku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ? 

Kluczowe znaczenie dla egzekucji alimentów z zagranicy ma przede wszystkim miejsce zamieszkania bądź przebywania dłużnika  alimentacyjnego, albowiem w zależności od tego, w jakim państwie przebywa zobowiązany do alimentacji, zastosowanie będą miały inne podstawy prawne. Kwestie egzekucji alimentów z zagranicy regulują bowiem zarówno międzynarodowe konwencje jak i umowy wzajemne między  poszczególnymi krajami. 

czytaj

Zatrzymanie prawa jazdy za niepłacenie alimentów

Z danych szacunkowych wynika, iż na chwilę obecną  prawie milion dzieci  w Polsce nie otrzymuje od swoich rodziców renty alimentacyjnej i to pomimo wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym. 

Do powodów takiego stanu rzeczy zaliczamy nie tylko bezskuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego –  o ile takowe zostanie w ogóle wszczęte przez osobę uprawnioną, często wobec ukrywania dochodów przez osobę zobowiązaną, ale także m.in. niespełnianie restrykcyjnych kryteriów otrzymania pomocy z Funduszu Alimentacyjnego czy względy natury moralnej i  po prostu zwykła chęć niezaogniania konfliktu pomiędzy rodzicami oraz nie szkodzenia osobie zobowiązanej.

Państwo polskie nie jest wobec problemu niealimentacji obojętne i z tego też względu chociażby w 2017 r. doszło do znaczącej nowelizacji art. 209 k.k. [ przestępstwo niealimentacji ] w wyniku której wprowadzono nowy typ podstawowy przestępstwa, którego popełnienie nie jest dłużej uzależnione od skutku narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej, co w pewnym stopniu zmniejszyło zjawisko niealimentacji i wpłynęło mobilizująco na dłużników alimentacyjnych, niemniej dalej przedstawiciele ustawowi małoletnich dosyć niechętnie składają zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, głównie w obawie przed zaognieniem konfliktu pomiędzy rodzicami i obawą zerwania więzi pomiędzy małoletnim a drugim z rodziców.

O ile o możliwości ubiegania się o świadczenie pieniężne z funduszu alimentacyjnego – po spełnieniu kryteriów formalnych, czy też ścigania dłużnika na drodze postępowania karnego słyszał zapewne każdy, to o możliwości zatrzymania prawa jazdy za niepłacenie alimentów wiedzą już tylko nieliczni.  Jak to wygląda w praktyce ? 

czytaj

Sprzedaż samochodu używanego – jak zabezpieczyć interesy sprzedawcy ?

Decydując się na sprzedaż samochodu używanego należy pamiętać, iż przepisy Kodeksu Cywilnego przede wszystkim zabezpieczają interesy kupującego i chociaż zasady doświadczenia życiowego oraz logicznego rozumowania podpowiadają nam, że  potencjalny kupujący decydując się na zakup samochodu używanego, często kilkunastoletniego, z dużym przebiegiem oraz za cenę adekwatną do jego stanu technicznego, winien mieć przynajmniej świadomość tego, że w  samochodzie  mogą lada moment ujawnić się mniejsze lub większe wady fizyczne i konieczność poczynienia pewnych nakładów finansowych oraz wykonania niezbędnych napraw, to nie uchroni nas to przed odpowiedzialnością z tytułu rękojmi. 

Jeżeli bowiem po zawarciu umowy sprzedaży i wydaniu samochodu okaże się, że pojazd będący przedmiotem zawartej umowy jest wadliwy, to kupujący może skorzystać rękojmi. Zgodnie z treścią art. 556 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. 

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  1. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  1. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  1. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne obejmuje również  samochód używany i co do zasady trwa przez 2 lata od daty jego wydania kupującemu.

czytaj

Posiadanie narkotyków a umorzenie postępowania karnego

Powszechnie wiadomym jest, że polski ustawodawca dość restrykcyjnie jak na europejskie standardy penalizuje przestępstwa narkotykowe. Do najpowszechniejszych przestępstw narkotykowych niewątpliwie możemy zaliczyć samo posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Przestępstwo posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych zostało uregulowane w art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani.  Przepis ten penalizuje nielegalne posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przy czym w ust. 1 określono typ podstawowy tego przestępstwa – zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3, w ust. 2 typ kwalifikowany (posiadanie znacznej ilości ) – zagrożony karą pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10, zaś w ust. 3 typ uprzywilejowany – zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku. 

Warto jednak nadmienić, iż nie każde posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych musi wiązać się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej.  Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu o narkomanii przewidują bowiem możliwość umorzenia postępowania karnego, w tym także przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, chociaż brak uregulowań ustawowych co do wartości granicznych środków odurzających lub substancji psychotropowych skutkuje tym, iż decyzje tego typu mają charakter wysoce uznaniowy. 

czytaj

Zastępcza kara pozbawienia wolności za niewykonaną karę grzywny

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidują możliwość zamiany orzeczonej  przez sąd kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy osoba skazania na karę grzywny nie wykonuje tej kary. 

Skazanego wyrokiem karnym na karę grzywny sąd najpierw jednak wzywa do jej dobrowolnego uiszczenia w terminie 30 dni. Dobrowolne uiszczenie kary grzywny jest najbardziej pożądaną formą jej wykonania, albowiem nie tylko w sposób znaczący ogranicza koszty prowadzonego postępowania wykonawczego, ale także jest korzystne z punktu widzenia samego skazanego,  a z tego względu, że  umożliwia mu przyspieszenie rozpoczęcia terminu zatarcia skazania. Termin ten liczony jest bowiem od daty wykonania kary grzywny. Tak długo jak kara grzywny nie zostanie uiszczona termin ten nie rozpoczyna swego biegu.

Jeżeli skazany nie uiścił orzeczonej kary grzywny w zakreślonym w wezwaniu terminie, ani też nie wystąpił z wnioskiem o jej rozłożenie na raty, grzywna ściągana jest od skazanego w drodze egzekucji. Wykonanie egzekucyjne kary grzywny jest konsekwencją niespłacenia grzywny w terminie. Ściąganie kary grzywny w ramach postępowania egzekucyjnego ma jednak charakter względnie obligatoryjny, albowiem jeżeli okoliczności sprawy wskazują na to, że egzekucja byłaby bezskuteczna, nie przeprowadza się jej.

Co jednak w sytuacji jeżeli skazany nie uiścił orzeczonej kary grzywny, a jej egzekucja okazała się bezskuteczna ? 

czytaj

Umowa najmu okazjonalnego – czym jest i czy warto ją zawierać ?

Z roku na roku co raz cześciej spotykamy się z sytuacją kiedy osoba od której chcielibyśmy wynająć mieszkanie nalega  na zawarcie umowy w formie  najmu okazjonalnego. 

Dla wielu osób, a w szczególności tych, które po raz pierwszy chciałyby wynająć  mieszkanie, pojęcie najmu okazjonalnego jest jednak obce i wciąż nieznane. Czym faktycznie jest umowa najmu okazjonalnego oraz czym różni się od tzw. klasycznej umowy najmu ?

Definicja umowy najmu okazjonalnego zawarta została w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkanego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

Umowa najmu okazjonalnego na pierwszy rzut oka niewiele różni się od klasycznej umowy najmu, jednak ta pierwsza ma przede wszystkim na celu chronić interesy wynajmującego przed tzw. trudnymi lokatorami, którzy chociażby zalegają z płatnościami, a przy tym nie chcą dobrowolnie opuścić wynajmowanego lokalu. Umowa najmu okazjonalnego w pewien sposób ogranicza  niektóre prawa najemcy, ale ograniczenia te nie są szczególnie  uciążliwe, a zwłaszcza dla najemców, którzy terminowo wywiązują się z zawartych w umowie obowiązków.

czytaj

Skutki niewypowiedzenia umowy OC

Wiedzą powszechną jest, że każdy posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu a pojazd ten  musi posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. 

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy, chociaż przepisy przewidują też możliwość zawarcia krótszej umowy OC,  a dotyczy to m.in. pojazdów do jazd testowych, pojazdów zarejestrowanych czasowo  czy pojazdów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. 

Nie od dziś wiadomym jest także to, że brak posiadania ważnej polisy OC wiąże się z dotkliwymi karami, które  na zapominalskich kierowców nakłada  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a ich wysokość w 2021 r. dla właścicieli samochodów osobowych może osiągnąć nawet kwotę 5.600,00 zł. 

Nie zawsze jednak niezawarcie umowy ubezpieczenia OC wiąże się z ustaniem ochrony ubezpieczeniowej pojazdu mechanicznego. 

Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest przy tym na 14 dni przed końcem obowiązywania umowy poinformować klienta o zbliżającym się końcu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej i przedstawić ofertę na kolejny okres z informacją o wysokości proponowanej składki i pouczeniem o możliwości wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC, skutkach wypowiedzenia lub jego braku. 

czytaj

Zwrot nawiązki przez ubezpieczyciela

Jeżeli byłeś sprawcą wypadku komunikacyjnego, musisz liczyć się z tym, że w sprawie karnej zostanie orzeczony środek kompensacyjny w postaci obowiązku zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż nawiązka jest to samodzielny środek, który w wyniku nowelizacji kodeksu karnego  ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. został przesunięty do odrębnego rozdziału Kodeksu Karnego i formalnie został usunięty z katalogu środków karnych.  

Pomimo tego, iż  począwszy od dnia 1 lipca 2015 r. (wejście w życie wspomnianej wyżej nowelizacji Kodeksu karnego) nawiązka została zaliczona do grona środka kompensacyjnych, co miało przesądzać o nadaniu jej przede wszystkim charakteru odszkodowawczego, to mimo wszystko najtrafniejszy wydaje się być jednak pogląd o jej niejednolitym charakterze; penalnym, kompensacyjnym, zadośćuczynienia za krzywdę. 

Po zmianach przepisów orzeczenie nawiązki może mieć charakter fakultatywny jak i obligatoryjny, przy czym w przypadku możliwości orzeczenia nawiązki, wniosek o jej orzeczenie nie jest niezbędny, a sąd może w oparciu o własne przekonanie uznać konieczność jej zasądzenia.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że jeżeli spowodowałeś wypadek komunikacyjny a w sprawie karnej został  orzeczony środek kompensacyjny w postaci  obowiązku zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego to możesz na drodze postępowania cywilnego dochodzić jej zwrotu od ubezpieczyciela z tytułu posiadanej polisy OC.

 

czytaj

Powrót do nazwiska po rozwodzie

Niewątpliwie powodów dla których nawet te z pozoru trwałe i wieloletnie związki małżeńskie się rozpadają jest wiele, poczynając od tych bardziej prozaicznych jak zwykłe oddalenie się od siebie, rutyna czy znudzenie życiem, po problemy z wzajemną komunikacją i zrozumieniem, brakiem zaufania, a kończąc na tych budzących skraje emocje jak problemy z uzależnieniem jednego z małżonków czy stosowaniem przemocy. 

Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie rozwodowe przychodzi moment na uporządkowanie spraw osobistych. Jedną z takich kwestii jest decyzja o ewentualnym powrocie małżonka do swojego nazwiska sprzed ślubu. Byli już małżonkowie najczęściej nie wyobrażają bowiem sobie noszenia po rozwodzie nazwiska byłego już małżonka a sprawa zmiany nazwiska i powrotu do nazwiska sprzed ślubu staje się wręcz dla nich priorytetem.

Należy pamiętać przede wszystkim, iż Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga w kwestiach nazwisk byłych małżonków a kwestia ta należy do kategorii spraw administracyjnych. 

Kwestię powrotu do nazwiska reguluje art. 59 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – zgodnie z którym to, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

czytaj

Kolejny zakaz prowadzenia pojazdów – jak liczyć okres trwania środka karnego ?

Przepisy Kodeksu Karnego  stanowią, iż środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzekany jest fakultatywnie bądź obligatoryjnie, a decyduje o tym charakter popełnionego przestępstwa.

Sąd może (fakultatywnie) orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju  na okres od roku do lat 15, w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. 

Obligatoryjnie Sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178b k.k. – niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, art. 180a k.k. – prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień oraz art. 244 k.k. – niestosowanie się do orzeczonego uprzednio środka karanego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest na okres od roku do lat 15. 

Sąd orzeka (obligatoryjnie), na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwo w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka zdarzenia lub zbiegł z miejsca zdarzenia przy popełnieniu przestępstwa określonego w art. 173 k.k. – katostrofa w komunikacji, art. 174 k.k. – sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, art. 177 k.k. – spowodowanie wypadku. 

Dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzekany jest (obligatoryjnie) w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k. – ponowne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środa odurzającego lub jeżeli następstwem przestępstwa określonego w art. 173 k.k – katastrofa w komunikacji, jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 §  2 k.k. – spowodowanie wypadku, jeżeli jego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu oraz w przypadku popełnienia przestępstwa określonego w art. 355 § 2 k.k. – wypadek komunikacyjny spowodowany przez żołnierza prowadzącej uzbrojony pojazd mechaniczny, jeżeli ten był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

czytaj

Prywatne szkoły i przedszkola – czesne za okres wakacyjny niezgodne z prawem

Szkoły oraz przedszkola niepubliczne funkcjonują w Polsce już od wielu, ale ich działalność zaczęła się rozwijać na szerszą skalę dopiero po zmianach ustrojowych w 1989 r. Placówki prywatne  niewątpliwie stanowią alternatywne dla szkół i przedszkoli publicznych a ich popularność z roku na rok rośnie. Powodem rosnącego zainteresowania placówek prywatnych są przede wszystkim – niewielkie grupy, wysoka jakość nauczania, wyspecjalizowane programy nauki języków obcych oraz zaangażowana kadra nauczycielska. 

Placówki prywatne swoje usługi świadczą w oparciu o umowę o świadczenie usług edukacyjnych ( o nauczanie). Z uwagi na to, iż umowa ta zbliżona jest swoim charakterem do umowy zlecenia, zastosowanie do niej będą miały uregulowania dotyczące umowy zlecenia. 

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych jest typową umową adhezyjną, w której to jeden z kontrahentów jako silniejszy ekonomicznie określa jej najważniejsze warunki, drugiemu pozostaje zaś możliwość przystąpienia do umowy lub rezygnacja z jej zawarcia.

Silniejsza pozycja szkół i przedszkoli prywatnych skutkuje tym, iż placówki te w zawieranych umowach zmuszają rodziców do uiszczania opłat (czesnego) także za miesiące, w których placówki te są zamknięte i nie świadczą usług, chociaż jest to praktyka niezgodna z prawem. 

czytaj

Klauzula wyłączności w umowie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości a prowizja pośrednika

Planując sprzedaż nieruchomości, niejednokrotnie decydujemy się na skorzystanie z usług pośrednika nieruchomości, który zachwalając swoje usługi przekonuje nas, że skorzystanie z usług profesjonalnego biura nieruchomości i zorientowanego na rynku pośrednika zapewni nam nie tylko bezpieczeństwo transakcji, ale także oszczędność czasu, a być może i przyniesie nam wymierne oszczędności.

Decydując się na sprzedaż nieruchomości poprzez biuro nieruchomości, zobligowani jesteśmy do zawarcia umowy pośrednictwa, która to umowa szczegółowo opisuje wzajemne zobowiązania stron, w tym należne pośrednikowi wynagrodzenie z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Na rynku nieruchomości do wyboru mamy dwa rodzaje umów; umowy otwarte oraz umowy zamknięte z tzw. klauzulą wyłączności.

Otwarta umowa pośrednictwa, w największym skrócie umożliwia klientowi nawiązanie współpracy z kilkoma biurami nieruchomości, a prowizja z tytułu sprzedaży nieruchomości należna będzie wyłącznie temu agentowi, który skojarzy sprzedawcę z kupującym i sfinalizuje transakcję.

Zamknięta umowa pośrednictwa, zwana inaczej także umową pośrednictwa z klauzulą wyłączności, polega na tym, iż w okresie jej obowiązywania klient zobowiązuje się nie zawierać umów pośrednictwa z innymi biurami nieruchomości. Istotną tej umowy jest więc wyłączenie współpracy klienta z innymi pośrednikami nieruchomości.

Pomimo tego, że definicja umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności wydaje się być dość jasna i nie nastręczać zbyt wielu wątpliwości interpretacyjnych, to na rynku pośredników nieruchomości bardzo często spotykamy się różnymi jej interpretacjami przez biura nieruchomości – niestety w przeważającej większości przypadków, na niekorzyść konsumentów.

czytaj

Kradzież pieniędzy z konta bankowego – jak odzyskać utracone środki ?

W dobie coraz to częstszych oszustów internetowych banki oraz media nieustannie przypominają nam o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przy korzystaniu z tzw. bankowości elektronicznej, której niezachowanie, niejednokrotnie wiąże się nie tylko utratą zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych, ale także z zaciągnięciem w naszym imieniu przez internetowych oszustów dalszych zobowiązań finansowych – kredytów, pożyczek.

Pomimo licznych apeli i kampanii informacyjnych problem dalej istnieje, a ofiarą oszustów padają nie tylko osoby starsze, ale również te młodsze, wykształcone, korzystające na co dzień z internetu, w tym z bankowości elektronicznej.

Co zrobić w sytuacji kiedy pomimo zachowania szczególnej ostrożności, to my, lub nasi najbliższy padliśmy ofiarą oszustwa internetowego a środki pieniężne zgromadzone na naszym rachunku bankowym zostały wytransferowane do nieznanych nam osób trzecich.

Pierwszym i najczęściej podejmowanym krokiem jest powiadomienie właściwych organów ścigania o zaistniałym zdarzeniu. Rozwiązanie to pomimo, że właściwe, to niestety, ale w przeważającej większości wypadków kończy się tym, że organy ścigania umarzają prowadzone postępowanie przygotowawcze wobec niewykrycia sprawcy bądź sprawców przestępstwa, a nasze środki dalej pozostają w rękach przestępców.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, aniżeli wiara w skuteczność organów ścigania jest skierowanie swoich roszczeń w zakresie zwrotu utraconych środków pieniężnych wobec instytucji bankowych.

czytaj

Czy przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa za skutki tzw. „lockdown-u”?

Przedsiębiorca na podstawie ww. przepisów Kodeksu cywilnego może ubiegać się o odszkodowanie za szkody wyrządzone działaniem władzy w związku z wprowadzeniem tzw. „lockdownu”. Odszkodowanie może obejmować zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści.

Należy jednak wskazać, że droga do uzyskania pomyślnego rozstrzygnięcia może być trudna: po pierwsze, występujemy przeciwko Skarbowi Państwa. Po drugie, aktualnie oczekujemy na rozpoznanie przez TK wniosku Premiera dot. zgodności z Konstytucją art. 417 z ind. 1 k.c.

Niemniej, co pokazują przywołane na wstępie wyroki sądów władza publiczna zobowiązana jest do działania w granicach prawa – co zostało naruszone zbyt daleko idącymi ograniczeniami i zakazami. Takie działanie winno wiązać się z obowiązkiem naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych przedsiębiorców.

czytaj

COVID-19 Nakazy i zakazy sprzeczne z Konstytucją !

Wyrokiem z dnia 27 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Op 219/20 uchylił decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz poprzedzającą  ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2020 r. o wymierzeniu kary pieniężnej w kwocie 10 000 zł za niezastosowanie się w dniu 22 kwietnia 2020 r. do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z fryzjerstwem, wprowadzonego w związku z wystąpieniem epidemii COVID 19.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozpoznając skargę fryzjera, który w czasie marcowego lockdown-u prowadził działalność gospodarczą za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 500,00 zł zł i karą pieniężną w kwocie 10.000,00 zł, stanął po stronie przedsiębiorcy i uznał, że wprowadzone w formie rozporządzeń obostrzenia są sprzeczne z Konstytucją.

czytaj

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – co można z tym zrobić ?!?!?!

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, co do zasady, może być orzeczony na okres od roku do lat 15. Ustawodawca wprowadził także możliwość orzeczenia tego środka dożywotnio.

Orzeczenie dożywotnego zakazu prowadzenia pojazdów

Zgodnie z art. 42 § 3 k.k. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 (ponowne prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) lub w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 173 (sprowadzenie katastrofy), którego następstwem były śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała innej osoby, albo w stosunku do sprawcy wypadku drogowego, którego następstwem były śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby (art. 177 § 2 lub art. 355 § 2), tylko wówczas, gdy sprawca w czasie popełnienia któregokolwiek z tych przestępstw znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia – chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

czytaj

Konsekwencje niezwrócenia dokumentu prawa jazdy po wyroku sądu

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych wymienionych w art. 39 Kodeksu karnego. Sąd może orzec, a wypadkach wskazanych w kodeksie obowiązkowo orzeka, zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zgodnie z art. 43 §3 k.k. orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

Czy niezwrócenie prawa jazdy po wydaniu przez sąd wyroku orzekającego zakaz prowadzenia pojazdów się opłaca?

Niezwrócenie prawa jazdy nie jest dla skazanego korzystne – takie działanie przedłuża mu w czasie możliwość odzyskania prawa jazdy. Datą rozpoczęcia biegu okresu zakazu prowadzenia pojazdów jest bowiem data faktycznego zwrotu prawa jazdy do właściwego organu administracyjnego.
W sytuacji zatem, gdy prawo jazdy nie zostało sprawcy zatrzymane, to terminem początkowym biegu zakazu jest zwrócenie go organowi administracyjnemu. Zasada ta obowiązuje nawet w sytuacji gdy sąd w wyroku orzekł o zakazie prowadzenia pojazdu, ale (wbrew swojemu obowiązkowi) nie zobowiązał skazanego do zwrotu posiadanego dokumentu.

czytaj

Blokada alkoholowa – sposób na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Blokada alkoholowa jest urządzeniem techniczne uniemożliwiającym uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Zgodnie z art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego [mowa tu o dożywotnim zakazie] przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.

czytaj

Koronawirus a prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem

Epidemia jako pretekst do niewydania dziecka drugiemu rodzicowi

Niestety, ale dosyć powszechnym zjawiskiem jest fakt, że rodzice dziecka żyjący w rozłączeniu często niechętnie „oddają” swoje pociechy byłemu partnerowi. Powodem takiego postępowania najczęściej jest trwający między nimi konflikt.

 

Stan epidemiczny wynikający z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodował wprowadzenie wielu ograniczeń, w celu zapobiegania zarażeniom. Niestety, jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, walka z koronawirusem została wykorzystana do utrudniania kontaktów rodziców z dziećmi (więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-kontaktach-z-dziecmi). Ministerstwo Sprawiedliwości w podkreśliło, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w zakresie kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Zdaniem Ministerstwa odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.

czytaj

Koronawirus a ślub i wesele – czy mogę odzyskać wpłacone pieniądze ?

Koronawirus a ślub i wesele – czy mogę odzyskać wpłacone pieniądze?

 

Stan epidemii w Polsce spowodowany rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 skutkował wprowadzeniem wielu ograniczeń m.in. w przemieszczeniu się, z zaleceniem ograniczenia wszelkich wyjść do niezbędnego minimum i unikania skupisk ludzi. Ograniczone zostały także zasady funkcjonowania wielu instytucji oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Epidemia pokrzyżowała wiele planów zawodowych i prywatnych. Niestety, wiele par z powodu epidemii zmuszona była odwołać swój ślub i wesele. Organizacja uroczystości wiąże się z wcześniejszym zawarciem umów z wieloma podmiotami i przeznaczeniu sporych środków pieniężnych na zaliczki lub zadatki.  Czy w zaistniałej sytuacji można liczyć na odzyskanie wpłaconych pieniędzy?

czytaj

Ważne zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego

Podniesienie górnej granicy kary warunkującej możliwość skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego z 1 roku do 1 roku i 6 miesięcy. 

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonano zmiany treści art. 43 la § 1 pkt 1 k.k.w. i podwyższono do 1 roku i 6 miesięcy maksymalny wymiar kary kwalifikujący do skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego.

Niewątpliwie wprowadzone zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego stanowią odpowiedź na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, choć pomysł podniesienia górnej granicy kary warunkującej możliwość skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego pojawił się już w połowie ubiegłego roku. 

czytaj

Sporządzanie i opiniowanie umów

Umowy – czy tego chcemy czy nie, stanowią istotną część życia każdego z nas. Spotykamy się z nimi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Oddziałują nie tylko na teraźniejszość, ale często mają też wymierny wpływ na kształtowanie naszej przyszłości. Jak właściwie zadbać o ten aspekt i odpowiednio zabezpieczyć się przed konsekwencjami pochopnych decyzji? Już tłumaczymy.

czytaj

Windykacja należności – jak skutecznie odzyskać pieniądze?

W starożytnym Rzymie popularna była taka oto sentencja: mały dług stwarza dłużnika, duży dług stwarza wroga. Od czasu upadku tego wielkiego imperium minęło już ponad 1500 lat, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że ta maksyma nie straciła zbytnio na aktualności. Długi nadal są częścią naszej codzienności i jest to zjawisko, które we współczesnym świecie moglibyśmy niestety określić mianem powszechnego.

czytaj

Zalane mieszkanie? Należy Ci się odszkodowanie! 

Pęknięta rura i zalane mieszkanie to fatalne w skutkach połączenie, które może być źródłem wielu kłopotów. Co zrobić, gdy z taką nieszczęśliwą sytuacją spotkamy się osobiście? Jak się na nią przygotować i jakie kroki podjąć, aby w razie konieczności uzyskać godziwe odszkodowanie? Zachęcamy do lektury, w której dowiecie się, w jaki sposób działać, gdy dojdzie do zalania mieszkania.

czytaj

Jazda samochodem po zażyciu marihuany

Niezaprzeczalnie, zażywanie jakichkolwiek środków odurzających nie wpływa pozytywnie na nasz organizm. Powszechną praktyką jest jednak ich stosowanie, głównie przez młode osoby, które wielokrotnie są jednocześnie kierowcami. Najczęściej policjanci drogówki dokonują zatrzymań osób pod wpływem alkoholu. Drugim środkiem, cieszącym się “popularnością” wśród młodszych obywateli, jest marihuana, która wpływa m.in. na ośrodkowy układ nerwowy.

czytaj

Obrona w procesie karnym – kto może Ci pomóc?

Prawo do obrony jest jedną z głównych oraz fundamentalnych zasad procesu karnego i przysługuje oskarżonemu już od etapu początkowego, jakim jest postępowanie przygotowawcze. Art. 6 Kodeksu postępowania karnego, niniejsza zasada została wyrażona expresis verbis. (Art. 6 kpk – „Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.”).

Jednak mało kto z nas wyobraża sobie sytuację, że któregoś dnia będzie potrzebował obrońcy, ponieważ stanie się oskarżonym w procesie karnym. Co należy wiedzieć, gdy przyjdzie nam albo naszej bliskiej osobie zmierzyć się z takim stanem rzeczy?

czytaj

Wypowiedzenie polisolokaty, czy to możliwe?

Polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie i dożycie. Umowa ta, co do zasady, nie ma charakteru długoterminowego. Świadczenie w przypadku dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku lub jego śmierci, równe jest wpłaconej przez niego składce powiększonej o ustaloną w umowie wartość. Są one wolne od podatku od dochodów kapitałowych. Wskazuje się, że odstąpienie od tego rodzaju umowy, może wiązać się z poniesieniem kosztów likwidacyjnych, które niegdyś sięgały nawet 100% (zobacz: wyrok SA w Katowicach z dnia 13.07.2018 r. V ACa 542/17). Powodowało to utratę wszelkich oszczędności przez konsumenta.

czytaj

Odzyskanie pieniędzy od dłużnika, czyli proces windykacji należności

Każdy kto posiada własną działalność gospodarczą musi liczyć się z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Przygotowanie na każdą ewentualność jest kluczowe do sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa i w sytuacjach naruszania zasad należy wiedzieć co zrobić. Wiele osób nie rozumie zasad przy zawieraniu umowy i odpuszcza wywiązywanie się z odpowiednich należności. Należy wiedzieć jakie kroki należy podjąć w takim przypadku i co prowadzi do wyegzekwowania własnych pieniędzy.

czytaj

RODO – jakie obowiązki musi spełniać twoja firma?

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych wymuszają na pracodawcy większą niż dotychczas, dbałość o zabezpieczenie i właściwe przechowywanie danych osobowych osób fizycznych. Wytyczne RODO wyraźnie wskazują jakie dane musimy chronić, jednak nie mówią do końca jak to robić.

czytaj

Opóźniony lot – jak ubiegać się o odszkodowanie?

Podczas planowania podróży zawsze zależy nam aby droga, którą mamy pokonać przebiegła w możliwie najbardziej komfortowych warunkach. Co jeśli dostajemy informację, że nasz lot został opóźniony? Z prawnego punktu widzenia, pasażer prawie zawsze jest na wygranej pozycji. Linie lotnicze, sprzedając klientowi bilet wiążą się z nim swojego rodzaju umową, w której zobowiązują się dostarczyć pasażera do konkretnego punktu, czyli miejsca docelowego podróży. Jeśli przewoźnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku, powinien podjąć kroki, które wynagrodzą to poszkodowanemu.

czytaj

Szkody majątkowe – czym są i jakie przysługuje za nie odszkodowanie?

Szkoda to nic innego jak strata poniesiona przez osobę w różnych sferach życiowych. Takie zjawisko można podzielić na charakter majątkowy i niemajątkowy. Wpływ na to, jaką formę przybiera strata mają założenia strefy, której ona dotyczy.  Szkoda majątkowa skupia się na uszczerbku dóbr materialnych osoby poszkodowanej, ale nie wliczając w to samej osoby, do której one należą.

czytaj

Upadłość konsumencka – dla kogo i kiedy?

Narastające zobowiązania finansowe, z których trudno się wywiązać i próba ratowania płynności finansowej poprzez wpadanie w pętlę zadłużeń, w krytycznym momencie doprowadzić mogą do tzw. bankructwa, czyli upadłości konsumenckiej. Jej ogłoszenie jest sposobem na uniknięcie obowiązku spłaty zaległości (długów), ale także na wyznaczenie sposobu i harmonogramu ich regulacji, włączając w to windykację posiadanego przez dłużnika majątku. Jak wygląda droga do ogłoszenia upadłości, kto i kiedy może to zrobić?

czytaj

Jazda pod wpływem – co grozi kierowcy?

Nie jest tajemnicą to, że jazda pod wpływem alkoholu to niemądre i nieodpowiedzialne zachowanie. Adwokat nie jest jednak osobą, która ma oceniać, a pomóc, w często niełatwej, sytuacji. Kierowca, który decyduje się na jazdę po alkoholu, musi liczyć się z tym, że jego sprawa skończy się w sądzie, ale to od linii obrony i doświadczenia adwokata zależeć będzie to, jaką karę poniesie.

czytaj

Jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków a zakaz prowadzenia pojazdów? Czy możliwym jest jego skrócenie ? – TAK !!!

Zakaz prowadzenia pojazdów jest to jeden ze środków karnych określonych w art. 39 Kodeksu karnego.

Co do zasady Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zobacz więcej: jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków.

czytaj