Czy przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa za skutki tzw. „lockdown-u”?

Przedsiębiorca na podstawie ww. przepisów Kodeksu cywilnego może ubiegać się o odszkodowanie za szkody wyrządzone działaniem władzy w związku z wprowadzeniem tzw. „lockdownu”. Odszkodowanie może obejmować zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści.

Należy jednak wskazać, że droga do uzyskania pomyślnego rozstrzygnięcia może być trudna: po pierwsze, występujemy przeciwko Skarbowi Państwa. Po drugie, aktualnie oczekujemy na rozpoznanie przez TK wniosku Premiera dot. zgodności z Konstytucją art. 417 z ind. 1 k.c.

Niemniej, co pokazują przywołane na wstępie wyroki sądów władza publiczna zobowiązana jest do działania w granicach prawa – co zostało naruszone zbyt daleko idącymi ograniczeniami i zakazami. Takie działanie winno wiązać się z obowiązkiem naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych przedsiębiorców.

czytaj

COVID-19 Nakazy i zakazy sprzeczne z Konstytucją !

Wyrokiem z dnia 27 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w sprawie o sygn. akt II SA/Op 219/20 uchylił decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz poprzedzającą  ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2020 r. o wymierzeniu kary pieniężnej w kwocie 10 000 zł za niezastosowanie się w dniu 22 kwietnia 2020 r. do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z fryzjerstwem, wprowadzonego w związku z wystąpieniem epidemii COVID 19.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozpoznając skargę fryzjera, który w czasie marcowego lockdown-u prowadził działalność gospodarczą za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 500,00 zł zł i karą pieniężną w kwocie 10.000,00 zł, stanął po stronie przedsiębiorcy i uznał, że wprowadzone w formie rozporządzeń obostrzenia są sprzeczne z Konstytucją.

czytaj

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – co można z tym zrobić ?!?!?!

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, co do zasady, może być orzeczony na okres od roku do lat 15. Ustawodawca wprowadził także możliwość orzeczenia tego środka dożywotnio.

Orzeczenie dożywotnego zakazu prowadzenia pojazdów

Zgodnie z art. 42 § 3 k.k. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 (ponowne prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) lub w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 173 (sprowadzenie katastrofy), którego następstwem były śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała innej osoby, albo w stosunku do sprawcy wypadku drogowego, którego następstwem były śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby (art. 177 § 2 lub art. 355 § 2), tylko wówczas, gdy sprawca w czasie popełnienia któregokolwiek z tych przestępstw znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia – chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

czytaj

Konsekwencje niezwrócenia dokumentu prawa jazdy po wyroku sądu

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych wymienionych w art. 39 Kodeksu karnego. Sąd może orzec, a wypadkach wskazanych w kodeksie obowiązkowo orzeka, zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zgodnie z art. 43 §3 k.k. orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

Czy niezwrócenie prawa jazdy po wydaniu przez sąd wyroku orzekającego zakaz prowadzenia pojazdów się opłaca?

Niezwrócenie prawa jazdy nie jest dla skazanego korzystne – takie działanie przedłuża mu w czasie możliwość odzyskania prawa jazdy. Datą rozpoczęcia biegu okresu zakazu prowadzenia pojazdów jest bowiem data faktycznego zwrotu prawa jazdy do właściwego organu administracyjnego.
W sytuacji zatem, gdy prawo jazdy nie zostało sprawcy zatrzymane, to terminem początkowym biegu zakazu jest zwrócenie go organowi administracyjnemu. Zasada ta obowiązuje nawet w sytuacji gdy sąd w wyroku orzekł o zakazie prowadzenia pojazdu, ale (wbrew swojemu obowiązkowi) nie zobowiązał skazanego do zwrotu posiadanego dokumentu.

czytaj

Blokada alkoholowa – sposób na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Blokada alkoholowa jest urządzeniem techniczne uniemożliwiającym uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Zgodnie z art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego [mowa tu o dożywotnim zakazie] przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.

czytaj

Koronawirus a prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem

Epidemia jako pretekst do niewydania dziecka drugiemu rodzicowi

Niestety, ale dosyć powszechnym zjawiskiem jest fakt, że rodzice dziecka żyjący w rozłączeniu często niechętnie „oddają” swoje pociechy byłemu partnerowi. Powodem takiego postępowania najczęściej jest trwający między nimi konflikt.

 

Stan epidemiczny wynikający z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodował wprowadzenie wielu ograniczeń, w celu zapobiegania zarażeniom. Niestety, jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, walka z koronawirusem została wykorzystana do utrudniania kontaktów rodziców z dziećmi (więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-kontaktach-z-dziecmi). Ministerstwo Sprawiedliwości w podkreśliło, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w zakresie kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Zdaniem Ministerstwa odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.

czytaj

Koronawirus a ślub i wesele – czy mogę odzyskać wpłacone pieniądze ?

Koronawirus a ślub i wesele – czy mogę odzyskać wpłacone pieniądze?

 

Stan epidemii w Polsce spowodowany rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 skutkował wprowadzeniem wielu ograniczeń m.in. w przemieszczeniu się, z zaleceniem ograniczenia wszelkich wyjść do niezbędnego minimum i unikania skupisk ludzi. Ograniczone zostały także zasady funkcjonowania wielu instytucji oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Epidemia pokrzyżowała wiele planów zawodowych i prywatnych. Niestety, wiele par z powodu epidemii zmuszona była odwołać swój ślub i wesele. Organizacja uroczystości wiąże się z wcześniejszym zawarciem umów z wieloma podmiotami i przeznaczeniu sporych środków pieniężnych na zaliczki lub zadatki.  Czy w zaistniałej sytuacji można liczyć na odzyskanie wpłaconych pieniędzy?

czytaj

Ważne zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego

Podniesienie górnej granicy kary warunkującej możliwość skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego z 1 roku do 1 roku i 6 miesięcy. 

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonano zmiany treści art. 43 la § 1 pkt 1 k.k.w. i podwyższono do 1 roku i 6 miesięcy maksymalny wymiar kary kwalifikujący do skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego.

Niewątpliwie wprowadzone zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego stanowią odpowiedź na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, choć pomysł podniesienia górnej granicy kary warunkującej możliwość skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego pojawił się już w połowie ubiegłego roku. 

czytaj

Sporządzanie i opiniowanie umów

Umowy – czy tego chcemy czy nie, stanowią istotną część życia każdego z nas. Spotykamy się z nimi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Oddziałują nie tylko na teraźniejszość, ale często mają też wymierny wpływ na kształtowanie naszej przyszłości. Jak właściwie zadbać o ten aspekt i odpowiednio zabezpieczyć się przed konsekwencjami pochopnych decyzji? Już tłumaczymy.

czytaj

Windykacja należności – jak skutecznie odzyskać pieniądze?

W starożytnym Rzymie popularna była taka oto sentencja: mały dług stwarza dłużnika, duży dług stwarza wroga. Od czasu upadku tego wielkiego imperium minęło już ponad 1500 lat, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że ta maksyma nie straciła zbytnio na aktualności. Długi nadal są częścią naszej codzienności i jest to zjawisko, które we współczesnym świecie moglibyśmy niestety określić mianem powszechnego.

czytaj

Zalane mieszkanie? Należy Ci się odszkodowanie! 

Pęknięta rura i zalane mieszkanie to fatalne w skutkach połączenie, które może być źródłem wielu kłopotów. Co zrobić, gdy z taką nieszczęśliwą sytuacją spotkamy się osobiście? Jak się na nią przygotować i jakie kroki podjąć, aby w razie konieczności uzyskać godziwe odszkodowanie? Zachęcamy do lektury, w której dowiecie się, w jaki sposób działać, gdy dojdzie do zalania mieszkania.

czytaj

Jazda samochodem po zażyciu marihuany

Niezaprzeczalnie, zażywanie jakichkolwiek środków odurzających nie wpływa pozytywnie na nasz organizm. Powszechną praktyką jest jednak ich stosowanie, głównie przez młode osoby, które wielokrotnie są jednocześnie kierowcami. Najczęściej policjanci drogówki dokonują zatrzymań osób pod wpływem alkoholu. Drugim środkiem, cieszącym się “popularnością” wśród młodszych obywateli, jest marihuana, która wpływa m.in. na ośrodkowy układ nerwowy.

czytaj

Obrona w procesie karnym – kto może Ci pomóc?

Prawo do obrony jest jedną z głównych oraz fundamentalnych zasad procesu karnego i przysługuje oskarżonemu już od etapu początkowego, jakim jest postępowanie przygotowawcze. Art. 6 Kodeksu postępowania karnego, niniejsza zasada została wyrażona expresis verbis. (Art. 6 kpk – „Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.”).

Jednak mało kto z nas wyobraża sobie sytuację, że któregoś dnia będzie potrzebował obrońcy, ponieważ stanie się oskarżonym w procesie karnym. Co należy wiedzieć, gdy przyjdzie nam albo naszej bliskiej osobie zmierzyć się z takim stanem rzeczy?

czytaj

Wypowiedzenie polisolokaty, czy to możliwe?

Polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie i dożycie. Umowa ta, co do zasady, nie ma charakteru długoterminowego. Świadczenie w przypadku dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku lub jego śmierci, równe jest wpłaconej przez niego składce powiększonej o ustaloną w umowie wartość. Są one wolne od podatku od dochodów kapitałowych. Wskazuje się, że odstąpienie od tego rodzaju umowy, może wiązać się z poniesieniem kosztów likwidacyjnych, które niegdyś sięgały nawet 100% (zobacz: wyrok SA w Katowicach z dnia 13.07.2018 r. V ACa 542/17). Powodowało to utratę wszelkich oszczędności przez konsumenta.

czytaj

Odzyskanie pieniędzy od dłużnika, czyli proces windykacji należności

Każdy kto posiada własną działalność gospodarczą musi liczyć się z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Przygotowanie na każdą ewentualność jest kluczowe do sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa i w sytuacjach naruszania zasad należy wiedzieć co zrobić. Wiele osób nie rozumie zasad przy zawieraniu umowy i odpuszcza wywiązywanie się z odpowiednich należności. Należy wiedzieć jakie kroki należy podjąć w takim przypadku i co prowadzi do wyegzekwowania własnych pieniędzy.

czytaj

RODO – jakie obowiązki musi spełniać twoja firma?

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych wymuszają na pracodawcy większą niż dotychczas, dbałość o zabezpieczenie i właściwe przechowywanie danych osobowych osób fizycznych. Wytyczne RODO wyraźnie wskazują jakie dane musimy chronić, jednak nie mówią do końca jak to robić.

czytaj

Opóźniony lot – jak ubiegać się o odszkodowanie?

Podczas planowania podróży zawsze zależy nam aby droga, którą mamy pokonać przebiegła w możliwie najbardziej komfortowych warunkach. Co jeśli dostajemy informację, że nasz lot został opóźniony? Z prawnego punktu widzenia, pasażer prawie zawsze jest na wygranej pozycji. Linie lotnicze, sprzedając klientowi bilet wiążą się z nim swojego rodzaju umową, w której zobowiązują się dostarczyć pasażera do konkretnego punktu, czyli miejsca docelowego podróży. Jeśli przewoźnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku, powinien podjąć kroki, które wynagrodzą to poszkodowanemu.

czytaj

Szkody majątkowe – czym są i jakie przysługuje za nie odszkodowanie?

Szkoda to nic innego jak strata poniesiona przez osobę w różnych sferach życiowych. Takie zjawisko można podzielić na charakter majątkowy i niemajątkowy. Wpływ na to, jaką formę przybiera strata mają założenia strefy, której ona dotyczy.  Szkoda majątkowa skupia się na uszczerbku dóbr materialnych osoby poszkodowanej, ale nie wliczając w to samej osoby, do której one należą.

czytaj

Upadłość konsumencka – dla kogo i kiedy?

Narastające zobowiązania finansowe, z których trudno się wywiązać i próba ratowania płynności finansowej poprzez wpadanie w pętlę zadłużeń, w krytycznym momencie doprowadzić mogą do tzw. bankructwa, czyli upadłości konsumenckiej. Jej ogłoszenie jest sposobem na uniknięcie obowiązku spłaty zaległości (długów), ale także na wyznaczenie sposobu i harmonogramu ich regulacji, włączając w to windykację posiadanego przez dłużnika majątku. Jak wygląda droga do ogłoszenia upadłości, kto i kiedy może to zrobić?

czytaj

Jazda pod wpływem – co grozi kierowcy?

Nie jest tajemnicą to, że jazda pod wpływem alkoholu to niemądre i nieodpowiedzialne zachowanie. Adwokat nie jest jednak osobą, która ma oceniać, a pomóc, w często niełatwej, sytuacji. Kierowca, który decyduje się na jazdę po alkoholu, musi liczyć się z tym, że jego sprawa skończy się w sądzie, ale to od linii obrony i doświadczenia adwokata zależeć będzie to, jaką karę poniesie.

czytaj

Jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków a zakaz prowadzenia pojazdów? Czy możliwym jest jego skrócenie ? – TAK !!!

Zakaz prowadzenia pojazdów jest to jeden ze środków karnych określonych w art. 39 Kodeksu karnego.

Co do zasady Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

czytaj