Ważne zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego

Dozór elektroniczny to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. 

W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować;

  • przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu tzw. dozór stacjonarny,
  • bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa tzw. dozór mobilny,
  • zachowanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd tzw. dozór zbliżeniowy.

 

Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny. Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny.

Dotychczas Sąd penitencjarny mógł udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące przesłanki;

  1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k. ( recydywa wielokrotna),
  2. jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary,
  3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
  4. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły pisemną zgodę, 
  5. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Podniesienie górnej granicy kary warunkującej możliwość skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego z 1 roku do 1 roku i 6 miesięcy. 

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonano zmiany treści art. 43 la § 1 pkt 1 k.k.w. i podwyższono do 1 roku i 6 miesięcy maksymalny wymiar kary kwalifikujący do skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego.

Niewątpliwie wprowadzone zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego stanowią odpowiedź na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, choć pomysł podniesienia górnej granicy kary warunkującej możliwość skorzystania z Systemu Dozoru Elektronicznego pojawił się już w połowie ubiegłego roku. 

Warto pamięć, że decyzja o wyrażeniu zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego należy do Sąd Penitencjarnego.