Skutki niewypowiedzenia umowy OC

Wiedzą powszechną jest, że każdy posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu a pojazd ten  musi posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. 

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy, chociaż przepisy przewidują też możliwość zawarcia krótszej umowy OC,  a dotyczy to m.in. pojazdów do jazd testowych, pojazdów zarejestrowanych czasowo  czy pojazdów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. 

Nie od dziś wiadomym jest także to, że brak posiadania ważnej polisy OC wiąże się z dotkliwymi karami, które  na zapominalskich kierowców nakłada  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a ich wysokość w 2021 r. dla właścicieli samochodów osobowych może osiągnąć nawet kwotę 5.600,00 zł. 

Nie zawsze jednak niezawarcie umowy ubezpieczenia OC wiąże się z ustaniem ochrony ubezpieczeniowej pojazdu mechanicznego. 

Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest przy tym na 14 dni przed końcem obowiązywania umowy poinformować klienta o zbliżającym się końcu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej i przedstawić ofertę na kolejny okres z informacją o wysokości proponowanej składki i pouczeniem o możliwości wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC, skutkach wypowiedzenia lub jego braku. 

Co jednak w sytuacji kiedy nasza polia przedłużyła się automatycznie, a my niepotrzebnie kupiliśmy nową ? 

Przed 11 lutego 2012 r. automatyczne przedłużenie się polisy OC oraz zakup nowej polisy OC wiązał się z koniecznością opłacenia w całości dwóch zawartych polis tj. kontynuacji poprzedniej oraz nowo zawartej polisy. Pomimo prób uznawania wyłącznie jednej z umów za za obowiązkową, a kolejnej za dobrowolną, której celem było jedynie zapewnienie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, a więc za możliwą do rozwiązania, brak było możliwości rozwiązania trwającej, dalszej umowy ubezpieczenia  a to wiązało się z koniecznością opłacenia dwóch polis OC.

Istotna zmiana sytuacji nastąpiła w dniu 11 lutego 2012 r. kiedy do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych został dodany art. 28a zgodnie z którym jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. Przedłużoną automatycznie umowę ubezpieczenia OC możemy tym samym wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania, a jedynym warunkiem jaki należy spełnić jest fakt posiadania innej ważnej polisy OC. 

Wspomnieć jednak należy o tym, iż w przypadku wypowiedzenia automatycznie przedłużonej umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność przy czym większość zakładów ubezpieczeniowych rezygnuje z dochodzenia należności z tego tytułu, zwłaszcza jeżeli okres pomiędzy automatycznym przedłużeniem umowy ubezpieczenia OC a jej wypowiedzenia jest krótki.