Obrona w procesie karnym – kto może Ci pomóc?

Prawo do obrony jest jedną z głównych oraz fundamentalnych zasad procesu karnego i przysługuje oskarżonemu już od etapu początkowego, jakim jest postępowanie przygotowawcze. Art. 6 Kodeksu postępowania karnego, niniejsza zasada została wyrażona expresis verbis. (Art. 6 kpk – „Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.”).

Jednak mało kto z nas wyobraża sobie sytuację, że któregoś dnia będzie potrzebował obrońcy, ponieważ stanie się oskarżonym w procesie karnym. Co należy wiedzieć, gdy przyjdzie nam albo naszej bliskiej osobie zmierzyć się z takim stanem rzeczy?

Obrona – czym właściwie jest?

Obronę można podzielić dychotomicznie na materialną oraz formalną.

  • Obrona materialna – polega ona na podejmowaniu przez kogokolwiek (zatem nie tylko przez samego oskarżonego), czynności procesowych, które mają na celu ochronę interesów osoby oskarżonej w procesie. Może się ona przejawiać, w szczególności, poprzez możliwość składania wniosków procesowych oraz dowodowych, a także przywoływaniu argumentacji korzystnej dla oskarżonego.

W ramach tego rodzaju obrony wskazuje się, że oskarżony ma również prawo do zachowania milczenia oraz biernego zachowania, które nie może powodować dla niego negatywnych konsekwencji procesowych, takich jak np. uznanie milczenia za przyznanie się do winy.

  • Obrona formalna – polega ona na tym, iż oskarżonemu przysługuje prawo do posiadania obrońcy. Uzasadnione jest to faktem, że profesjonalny obrońca jest fachowcem, czyli posiada kwalifikacje, których nie posiada sam oskarżony. Adwokat (tudzież radca prawny) jest również osobą niezaangażowaną emocjonalnie w daną sprawę, dlatego umożliwi to mu łatwiej oraz lepiej ocenić fakty oraz przyjąć adekwatną linię obrony do sytuacji danego oskarżonego.

Obrona obligatoryjna – czym jest i w jakiej sytuacji występuje?

Obrona obligatoryjna zachodzi wtedy, gdy w sytuacjach wskazanych w Kodeksie postępowania karnego, oskarżony musi mieć obrońcę. W art. 79 § 1  Kodeksu postępowania karnego zostały taksatywnie wyróżnione owe sytuacje. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, w szczególności, gdy nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy lub niewidomy oraz zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona. Istnieją również inne przesłanki, w sprawie których możesz uzyskać więcej informacji od adwokata Pawła Woronowicza.

Obrońca z urzędu

Oskarżony, który nie posiada obrońcy z wyboru, ma prawo żądać, aby wyznaczono mu obrońcę z urzędu. Będzie to jednak możliwe jedynie wtedy, gdy w sposób należyty wykaże on, że nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Kodeks postępowania karnego szczegółowo reguluje to, w jaki sposób dokonać owego wykazania oraz jakie organy są  w tym przedmiocie decyzyjne.

Wszelkie informacje dotyczące: szczegółowych sytuacji, w których może zostać ustanowiony obrońca z urzędu, formalności związanych z wnioskiem o ustanowienie oraz strategii działania, uzyskasz w naszej kancelarii.

Adwokat – Twoja prawa ręka na każdym etapie postępowania

Jak już zostało stwierdzone, profesjonalny obrońca może reprezentować twoje interesy już od początku postępowania karnego – czyli jego fazy przygotowawczej. Oznacza to, że adwokat załatwi wszelkie niezbędne sprawy związane z ewentualną możliwością konsensualnego zakończenia postępowania karnego, tymczasowym aresztowaniem, sprawdzeniem akt oraz rozpoczęciem gromadzenia dowodów przemawiających na korzyść swojego klienta (np. tych, które dowodzą niewinności). Na etapie postępowania przed sądem, adwokat zadba o to, aby wszelkie prawa oskarżonego – ustawowo przyznane – były respektowane przez wszystkich uczestników postępowania. Będzie również formułował rozmaite pisma procesowe do sądu takie jak na przykład wnioski dowodowe. W sposób sprawny oraz profesjonalny przeprowadzi klienta przez proces karny, który niejednokrotnie stanowi materię zawiłą, niejednorodną oraz trudną, którą może na korzyść klienta rozwiązać jedynie kompetentny adwokat. W przypadku, gdy zajdzie konieczność skorzystania z usług adwokata na etapie postępowania wykonawczego, mecenas Paweł Woronowicz również służy pomocą.