Odszkodowania majątkowe

Czy wiesz, że jeżeli Twoje mienie zostało zniszczone w skutek kradzieży, aktu wandalizmu czy też innego bezprawnego działania osoby trzeciej np. w skutek zalania mieszkania to z tego tytułu przysługuje Ci odszkodowanie od sprawcy zdarzenia czy też jego ubezpieczyciela ?

Szkodami majątkowymi są wszelkiego rodzaju uszczerbki w dobrach lub interesach, a także utracone korzyści, których poszkodowany doznał wbrew własnej woli. Celem ustalenia odpowiedzialności za szkodę majątkową niezbędne jest wykazanie związku przyczyno-skutkowego pomiędzy zaistniałym zdarzeniem a powstałą szkodą. Innymi słowy na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że następstwo danego zdarzenia jest jego naturalnym skutkiem.

Co do zasady naprawienie powstałej szkody może być dokonane zgodnie z wyborem poszkodowanego, a mianowicie poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, albo poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty. Niemniej jednak, jeżeli brak jest możliwości przywrócenia stanu poprzedniego to na zobowiązanym ciąży obowiązek wypłacenia rekompensaty w formie pieniężnej. Jeżeli sprawca zdarzenia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, roszczenia poszkodowanego kierowane są do ubezpieczyciela, który na podstawie opinii sporządzonej przez działającego na zlecenie ubezpieczyciela rzeczoznawcy wypłaci stosowne odszkodowanie.

Powszechną praktyką jednak jest, że firmy ubezpieczeniowe mając niewątpliwy interes ekonomiczny, nie tylko celowo zaniżają wysokość odszkodowań, ale także co raz częściej odmawiają wypłaty należnego odszkodowania, powołując przy tym się na brak związku przyczyno-skutkowego pomiędzy zaistniałym zdarzeniem a szkodą czy też na niezrozumiałe dla przeciętnego obywatela zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Nasze dotychczasowe doświadczenie mówi jednak, że nie należy dawać wiary w przedstawiane przez ubezpieczyciela informację, a przedłożona przez ubezpieczyciela decyzja o wypłacie zaniżonego odszkodowania czy też odmowie jego przyznania nie jest ostatecznym zakończeniem sprawy.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Woronowicza z siedzibą w Szczecinie świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań majątkowych od osób odpowiedzialnych za powstanie szkody czy ich ubezpieczycieli.