Upadłość konsumencka

Czy wiesz, że istnieje procedura sądowa, która umożliwia umorzenie zobowiązań finansowych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Upadłość konsumencka, to postępowanie, którego docelowym założeniem jest oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna nie na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W większości przypadków chodzi zatem o sytuacje, w których konsument stał się niewypłacalny na skutek okoliczności wyjątkowej i niezależnej od dłużnika.

Nie oznacza to jednak, że dłużnik automatycznie „pozbywa się” wszystkich długów. Celem postępowania upadłościowego jest również zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu. Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest jednak całkowite zwolnienie konsumenta z długów, których nie jest, ani nie będzie w stanie spłacić.

Upadłość konsumencka odbywa się w kilku etapach: postępowanie w przedmiocie upadłości, postępowanie upadłościowe właściwe, plan spłaty wierzycieli oraz oddłużenie. Podczas tego procesu majątek dłużnika podlega zajęciu i licytacji, a uzyskana suma zostaje przeznaczona na spłatę wierzytelności. Jeżeli owa suma nie wystarczy na pokrycie wszystkich należności, sąd wyznacza tzw. plan spłaty (w szczególnych przypadkach może odstąpić od tego etapu). Co ważne, plan ten jest dostosowany do możliwości zarobkowych dłużnika, nie do wysokości pozostałych do spłaty długów. Myśląc jednak o upadłości konsumenckiej należy liczyć się ze stratą całego majątku. W zamian jednak konsument zyska uwolnienie od starych długów.

Jakie są więc korzyści z oddłużenia w upadłości konsumenckiej? Przede wszystkim pewność oddłużenia, komfort psychiczny, zawieszenie, a następnie umorzenie postępowań windykacyjnych, sądowych o zapłatę oraz egzekucyjnych, niskie koszty sądowe, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego, wstrzymanie odsetek oraz usunięcie informacji z baz dłużników nawet w sytuacji nieposiadania jakiegokolwiek majątku.

Należy jednak pamiętać, że konsument traci możliwość skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej jeżeli swoim  działaniem bądź zaniechaniem obiektywnie doprowadził do stanu, w którym trwale utracił on możliwość spłacania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a ponadto było to przez niego zawinione. Oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej nie dotyczy:

  1. alimentów;
  2. zobowiązania pominiętego przez dłużnika;
  3. kary grzywny, bądź innej kary zasądzonej przez sąd karny;
  4. odszkodowania na osobie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Woronowicza posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz teoretyczne umożliwiające należyte przygotowanie klienta do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nasz zespół przeprowadził już szereg postępowań zwieńczonych wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

INNE ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE;

  1. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – DLA KOGO I KIEDY ?

Upadłość konsumencka – dla kogo i kiedy?