Jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków a zakaz prowadzenia pojazdów? Czy możliwym jest jego skrócenie ? – TAK !!!

Zakaz prowadzenia pojazdów jest to jeden ze środków karnych określonych w art. 39 Kodeksu Karnego.

Co do zasady Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach i może on trwać od roku do lat 15, a w pewnych szczególnych sytuacjach zakaz ten może być orzeczony nawet dożywotnio.

Sąd orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w:

art. 178b k.k. – niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego,

art. 180a k.k. – prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień,

art. 244 k.k. – niestosowanie się do orzeczonych środków karnych, jeżeli czyn ten polegał na niestosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

W przypadku zaś kiedy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem działania środka odurzającego lub też zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173 k.k. (katastrofa w komunikacji), art. 174 k.k. (spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy) lub art. 177 k.k. (spowodowanie wypadku w komunikacji) – Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jeżeli zaś sprawca prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (wykroczenie) – Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest niewątpliwie jednym z najbardziej represyjnych środków karnych. Należy zauważy, że w praktyce mogą zaistnieć sytuacje, w których dolegliwość ta będzie dorównywać dolegliwości związanej z orzeczeniem kar czy nawet ją przewyższa. W odniesieniu do zakazu prowadzenia pojazdów dolegliwość ta związana jest bowiem z prawem, do którego skazany albo zdążył już przywyknąć, albo co więcej, czerpał z niego uprawnienia do wykonywania zawodu. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w stosunku do tzw. kierowców zawodowych jest szczególnie dotkliwie, albowiem co do zasady wpływa ono na sytuację materialno-egzystencjalną nie tylko samego skazanego, ale i całej jego rodziny.

Z tego też względu jednym z najczęstszych pytań zadawanych przez moich klientów dotyczy tego, czy możliwym jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów czy też nawet odstąpienie przez Sąd od jego orzeczenia? – TAK !!!

Przepisy Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu Karnego Wykonawczego przewidują bowiem szereg instytucji, które pod pewnymi warunkami umożliwiają skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu do jednego roku, jego skrócenie o połowę czy nawet odstąpienia od jego orzeczenia !!!

Mowa tutaj m.in. o instytucji:

  • warunkowego umorzenia postępowania karanego,
  • odstąpienia od wymierzenia środka karnego,
  • zmiany wykonywania środka karnego,
  • uznania środka karnego za wykonany po upływie połowy okresu, na który był orzeczony.

Co istotne,  skorzystanie z niektórych instytucji możliwe jest również po prawomocnym skazaniu tj. w okresie w którym zakaz prowadzenia pojazdów rozpoczął już swój bieg.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Woronowicza świadczy szeroko pojętą pomoc prawną osobom zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.