Obrona w sprawach karnych

Obrona w sprawach karnych

Jednym z głównych przedmiotów działalności Kancelarii Adwokackiej Adwokata Pawła Woronowicza z siedzibą w Szczecinie jest obrona w sprawach karnych.

Adwokat Paweł Woronowicz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy w renomowanych szczecińskich kancelariach specjalizujących się w prawie karnym, występując w procesach sądowych zarówno jako obrońca oskarżonych jak i pełnomocnik osób pokrzywdzonych.

Sprawy karne należą do tej kategorii spraw, w których pomoc specjalisty jawi się jako nieoceniona i niezbędna. Wskazać bowiem należy, iż w przeważającej mierze, ani podejrzany, ani pokrzywdzony nie dysponuje specjalistyczną wiedzą prawniczą, w jakże nierównej walce z organami ścigania, wyspecjalizowanymi w prowadzeniu postępowań karnych.

Pomoc obrońcy – adwokata, pozwala nie tylko zapewnić prawidłowy tok postępowania, ale również skutkuje tym, że wszelkie okoliczności mające istotne znaczenie dla sprawy ujrzą światło dzienne i zostaną w odpowiedni sposób wyeksponowane.

Poza sytuacjami wymienionymi w art. 79 k.p.k. i art. 80 k.p.k. (przesłanki obrony obligatoryjnej) – udział obrońcy nie jest co prawda obligatoryjny, niemniej jednak nie oznacza to, że oskarżony bądź podejrzany nie powinien go mieć.

Dosyć powszechną i jednocześnie naganną praktyką organów ścigania jest bowiem wmawianie podejrzanemu, iż pomoc obrońcy jest mu zbędna, generuje niepotrzebne koszty i wydłuża postępowanie, kiedy to sama sprawa jest oczywista i nie budzi żadnych wątpliwości.

Z powyższą argumentacją nie tylko nie sposób się zgodzić, ale należy jej wyraźnie oponować.

Rolą obrońcy – adwokata jest bowiem czuwanie nad tym, aby wszelkie okoliczności łagodzące zostały podniesione w toku sprawy, a dolegliwość kary nie przekraczała stopnia winy. Obrońca – adwokat rozważy także czy zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający i na tyle wiarygodny, aby uzna, że znamiona przestępstwa faktycznie zostały wypełnione.

Organy ścigania dosyć niechętnie o tym wspominają, ale nawet w przypadku wypełnienia znamion czynu zabronionego istnieją inne, korzystniejsze rozwiązania, aniżeli wyrok skazujący.

Jednym z takich rozwiązań jest warunkowe umorzenie postępowania, czyli szczególny środek odpowiedzialności karnej, który zakłada poddanie sprawcy przestępstwa próbie. Osoba, której warunkowo umorzono postępowanie, co prawda figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, niemniej jednak nie jest osobą karaną, skazaną i dalej może uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Woronowicza świadczy pomoc osobom podejrzanym i oskarżonym na każdym etapie postępowania karnego.

Dwa najczęściej zadawane pytania dotyczą tego kiedy skorzystać z pomocy adwokata oraz jak zachować się w przypadku zatrzymania?

Niezwłocznie. Im szybciej, tym lepiej.

Pomoc prawna udzielona na wczesnym etapie postępowania, nie tylko zwiększa szanse na znalezienie możliwie najlepszego rozwiązania – w często trudnej sytuacji, ale także pozwala uniknąć wielu błędów, których skorygowanie na późniejszym etapie postępowania może okazać się już niemożliwie.

Jednym z podstawowych praw podejrzanego i oskarżonego jest możliwość odmowy składania wyjaśnień czy odpowiedzi na poszczególne pytania. Uprawnienie to jest wysoce istotne, albowiem podejrzany czy też oskarżony ma prawo złożyć wyjaśnienia w dowolnym momencie. Złożenie jednak wyjaśnień już przy pierwszej czynności procesowej, a następna ich modyfikacja – najczęściej spotyka się z utratą waloru wiarygodności. Z tego też względu, w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest wstrzymanie się ze składaniem wyjaśnień – przy najmniej do momentu konsultacji z adwokatem – obrońcą i zaznajomieniem się z materiałem dowodowym.

W przypadku zatrzymania obowiązuje właściwie tylko jedna, uniwersalna zasada – zachować milczenie i żądać kontaktu z obrońcą – adwokatem.

Reprezentacja osób pokrzywdzonych

Sprawy karne to nie tylko osoby podejrzane i oskarżone, ale także osoby pokrzywdzone. W przypadku reprezentacji osób pokrzywdzonych rola adwokata jest inna. Adwokat dąży do ochrony interesów pokrzywdzonego, składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, czuwa nad prawidłowością postępowania przygotowawczego, wskazuje dowody, a w postępowaniu sądowym wspomaga prokuratora. Kancelaria dąży nie nie tylko do ukarania sprawcy, ale również do zabezpieczenia interesów majątkowych osób pokrzywdzonych poprzez żądanie zadośćuczynienia za doznane krzywdy fizyczne i cierpienia moralne oraz naprawienia szkody powstałej w wyniku przestępstwa.