Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Woronowicza świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa, a w szczególności;

 

Prawo Karne

 • obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych, a także reprezentacja osób pokrzywdzonych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego,

 

 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym, przede wszystkim w zakresie wniosków o przedterminowe warunkowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary czy odbywania kary w ramach tzw. dozoru elektronicznego,

 

 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych; zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia odpowiedzi na akt oskarżenia, środków odwoławczych w tym zażaleń i apelacji.

 

 

Prawo Cywilne

 • sporządzanie wezwań do zapłaty oraz pozwów o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym, uproszczonym i upominawczym,

 

 • reprezentacja w sprawach o zadośćuczynienie, odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, opróżnienie lokalu, przywrócenie stanu poprzedniego, wszelkiego rodzaju służebności a także z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy,

 

 • sporządzenie i opiniowanie umów,

 

 • windykacja należności.

 

 

Prawo Rodzinne

 • reprezentacja w sprawach o;

– rozwód,

– separację,

– alimenty ( w tym m.in. w przedmiocie uchylenia obowiązku alimentacyjnego czy obniżenia wysokości alimentów),

–  ustalenie władzy rodzicielskiej,

–  ustalenie kontaktów,

–  ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,

–  ustanowienie rozdzielności majątkowej,

–  podział majątku małżonków,

–  wyrażenie zgody na podjęcie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

 

 

Prawo Spadkowe

 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia i dział spadku, unieważnienia testamentu, a także w przedmiocie dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku czy zapisów.

 

 

Prawo Gospodarcze

 • kompleksowa i doraźna obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
  rejestracja spółek, fundacji i stowarzyszeń,

 

 • wprowadzenie zmian w działalności ww. podmiotów,
  sporządzanie projektów umów założycielskich spółek i uchwał, a także umów gospodarczych,
  windykacja należności, w tym m.in. od członków zarządu w trybie art. 299 k.s.h,

 

 

Prawo Pracy

 • reprezentacja w sprawach związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę, o wydanie świadectwa pracy, ustalenie stosunku pracy,
  dochodzenie należności z tytułu wynagrodzenia za pracę, w tym za przepracowane nadgodziny

 

 

Prawo Administracyjne

 • reprezentacja w klientów w sprawach przed organami administracji publicznej oraz w sprawach sądowo – administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 

 • obsługa prawna jednostek terytorialnych,
  sporządzanie skarg, zażaleń i odwołań od decyzji administracyjnych