Polisolokaty

Czy wiesz, że możesz bez obaw zlikwidować polisę lokacyjną (polislokatę) oraz uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej, czyli środków, które zostały Ci nienależnie potrącone wskutek wypowiedzenia umowy ?

Na wstępie, zacznijmy od tego czym w ogóle są polisolokaty ?

Polisolokaty są szczególnym produktem inwestycyjnym, który ma formę polisy na życie lub dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Istota tego produktu polega na podziale środków na ubezpiecznie i na inwestycję. Zawarta umowa ma co do zasady charakter długoterminowy, a wcześniejsza rezygnacja z zawartej umowy oznacza dla konsumenta utratę całości lub przeważającej części zgromadzonych dotychczas środków.

Do 2014 r. polisolokaty były traktowane jako krótkoterminowe inwestycje gwarantujące premię w postaci zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych i z tego to powodu produkt ubezpieczeniowy był o wiele atrakcyjniejszy od powszechnych obecnie lokat bankowych.

Środki na polisolokacie co prawda objęte są gwarancją, ale forma gwarancji jest inna niż w tradycyjnych lokatach, przede wszystkim, z uwagi na formę produktu ubezpieczeniowego. Bezpieczeństwo środków zgromadzonych na polisolokatach jest zapewnione przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnych wyłącznie do 50 % jej wartości w razie niewypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego.

W ostatnich latach świadomość społeczeństwa w przedmiocie produktów finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe znacząco wzrosła co przekłada się na dostrzeżenie wielu wad polis lokacyjnych, o których nie było mowy w trakcie rozmowy z przedstawicielem banku czy towarzystwa ubezpieczeniowego.

Do wad polisolokat zaliczamy;

wysokie koszty produktu, do których zaliczamy opłatę administracyjną, koszty wstępne, koszty zarządzania, prowizję agenta, opłaty operacyjne, opłaty za ryzyko, a także opłaty likwidacyjne obejmujące koszty zamknięcia rachunku i rozwiązania umowy ubezpieczenia, a jej wysokość w pierwszych latach trwania ubezpieczenia dochodzi – nawet do 100% wypłaconych środków,

brak możliwości częściowej wypłaty środków z trwającej inwestycji,

mniej korzystny system gwarancji polisolokat obejmujący w przypadku upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego ochronę maksymalnie 50% wpłaconego kapitału, jednak nie więcej niż 30.000,00 euro,

pozbawienie konsumenta praktycznej możliwości odstąpienia od umowy ( dotyczy umów zawartych przed 2016 r.) bez dotkliwych konsekwencji finansowych,

od dnia 1 stycznia 2015 r. polisolokaty są opodatkowane 19% podatkiem od zysków kapitałowych,

długoterminowy charakter umowy,

stosowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe klauzul niedozwolonych.

Analiza dotychczasowych sporów sądowych w zakresie polisolokat pozwala na stwierdzenie, że produkty finansowe oferowane przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w latach 2009 – 2013 były oferowane w taki sposób, że konsument zwykle nie wiedział, czym w ogóle jest produkt i jakie są prawa i obowiązki stron. Często umowy te były zawierane niejako obok umów kredytowych czy też umów pożyczek, celem zwiększenia zdolności kredytowej potencjalnego klienta. W literaturze model takiej sprzedaży określa się mianem “misseling-u”, czyli celowego wprowadzania w błąd klienta poprzez zatajanie istotnych informacji na temat oferowanego produktu, innymi słowy jest to nieuczciwa i nieetyczna praktyka sprzedawców.

Obecnie w orzecznictwie sądów powszechnych przyjmuje się, iż pobierane opłaty likwidacyjne są niedozwolone w świetle prawa (tzw. klauzule abuzywne), ponieważ rażąco naruszają interesy konsumenta. Z tego też względu tego rodzaju postanowienia umieszczone w Ogólnych Warunkach Umowy nie są dla strony wiążące, a pobierane opłaty są pobierane bezpodstawnie, co czyni żądanie ich zwrotu w pełni zasadnym.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Woronowicza z siedzibą w Szczecinie świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z likwidacją polis lokacyjnych i zwrotu pieniędzy, które zostały utracone wskutek wypowiedzenia polisolokaty.