Koronawirus a ślub i wesele – czy mogę odzyskać wpłacone pieniądze ?

Koronawirus a ślub i wesele – czy mogę odzyskać wpłacone pieniądze?

 

Stan epidemii w Polsce spowodowany rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 skutkował wprowadzeniem wielu ograniczeń m.in. w przemieszczeniu się, z zaleceniem ograniczenia wszelkich wyjść do niezbędnego minimum i unikania skupisk ludzi. Ograniczone zostały także zasady funkcjonowania wielu instytucji oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Epidemia pokrzyżowała wiele planów zawodowych i prywatnych. Niestety, wiele par z powodu epidemii zmuszona była odwołać swój ślub i wesele. Organizacja uroczystości wiąże się z wcześniejszym zawarciem umów z wieloma podmiotami i przeznaczeniu sporych środków pieniężnych na zaliczki lub zadatki.  Czy w zaistniałej sytuacji można liczyć na odzyskanie wpłaconych pieniędzy?

 

Zaliczka lub zadatek wpłacone na salę weselną

 

Przede wszystkim musimy pamiętać, że pojęcia „zaliczki” i „zadatku” nie są tożsame, a różnica pomiędzy nimi sprowadza się do funkcji, jakie prawo nadaje obu tym instytucjom prawnym. Należy pamiętać, że zaliczka nie jest zabezpieczeniem wykonania umowy. Stanowi ona jedynie przedpłatę na poczet usługi, którą mamy otrzymać w przyszłości i podlega zwrotowi w razie jej nie wykonania.

Nadto, jeśli podpisaliśmy umowę rezerwacji i wpłaciliśmy zaliczkę istnieje możliwość powołania się na art. 495 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi że jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Powszechnie wiadomym jest, iż zorganizowanie przyjęcia weselnego w czasie epidemii jest w więszkości wypadków  niemożliwe do zrealizowania. Epidemia koronawirusa stanowi ponad wszelką wątpliwość okoliczność nagłą, której żadna strona nie mogła przewidzieć zawierając umowę, ani też jej zapobiec. Jest to więc okoliczność, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

Z kolei zadatek zabezpiecza wykonanie umowy i tutaj zastosowanie będą miały inne przepisy.

W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej (art. 394 §1 k.c.). W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi (art. 394 § 2 k.c.)

Zadatek ma zatem za zadanie zagwarantować wykonanie umowy. Jednak w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony (art. 394 § 3 k.c.)

Epidemia koronawirusa, jak już wcześniej zasygnalizowano, stanowi okoliczność nagłą, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

Zarówno zadatek jaki i zaliczka wpłacone za salę weselną powinny zatem zostać zwrócone.

 

Zaliczki i zadatki wpłacone inne usługi ślubne

 

Przyjęcie ślubne to nie tylko koszt wynajęcia sali weselnej, ale też inne usługi takie jak florysta, dj lub zespół, fotograf czy też coraz popularniejsza usługa wedding plannera. Ze wskazanych powyżej powodów, wpłacone zaliczki i zadatki także na te usługi ślubne powinny zostać, co do zasady, zwrócone. We wskazanych przypadkach należy jednak mieć na uwadze czy do dnia rozwiązania umowy usługi zostały (chociażby częściowo) wykonane.

W każdym z wyżej opisanych przypadków należy jednak pamiętać, że do zajęcia ostatecznego stanowiska konieczna jest analiza postanowień umowy.

Jeśli masz wątpliwości jakie prawa Ci przysługują lub też druga strona umowy bezpodstawnie odmawia zwrotu świadczenia, służę pomocą. Pamiętaj, że adwokat  wesprze Cię i pomoże podjąć decyzje, które zagwarantują Ci bezpieczeństwo.